Kvalitātes standarti

Labās prakses standarts

Rūpējoties par godprātīgu un drošu kreditēšanu, Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas biedri, kuri sniedz kreditēšanas pakalpojumus, ir vienojušies par Labās prakses standartu.

Tā mērķis ir veicināt uzticamu, sociāli atbildīgu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu kreditēšanas praksi, pilnveidojot kredītu sniegšanas pakalpojumus.

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas biedru kopsapulces apstiprinātais Labās prakses standarts ir pamatprincipu apkopojums, ko asociācijas biedri ir apņēmušies ievērot, izsniedzot aizdevumus, kā arī sadarbojoties ar saviem klientiem līdz aizdevuma pilnīgai atmaksai.

Šī standarta mērķis ir nodrošināt papildu aizsardzību un paredzamus sadarbības noteikumus tiem klientiem, kas ir saņēmuši vai plāno saņemt aizdevumus no asociācijas biedriem. Standartā ir ietvertas godīgas komercprakses vadlīnijas un profesionālās rūpības kritēriji, kas atbilst nebanku kreditēšanas jomā vispāratzītai godīgai tirgus praksei un labas ticības un atbildīgas kreditēšanas principiem.

Asociācijas biedri ir apņēmušies savā darbībā rīkoties saskaņā ar šī standarta noteikumiem.

Klientu harta

Klientu harta ir asociācijas biedru klientiem adresēts dokuments, kurā īsi ietverti Labās prakses standarta noteikumi un izteikta biedru labas gribas apņemšanās, ko asociācijas biedri ievēro attiecībās ar saviem klientiem.

Klientu hartas uzdevums ir informēt biedru klientus par to tiesībām un rīcību gadījumā, ja radušās problēmas atmaksāt aizdevumu, kā arī par sūdzību iesniegšanas kārtību.

Labās prakses standarts un klientu harta:

Lejuplādēt failu

Labas prakses kodekss par patērētāja spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanu

Nebanku kreditēšanas nozares uzņēmumi, kas pievienojušies kodeksam, apņemas pilnveidot modeli klientu maksātspējas vērtēšanai, balstot to uz kredītspējas riska sliekšņiem. Ar kodeksu tiek paplašināts arī to aizņēmēju loks, kuriem nozares uzņēmumi aizdevumus neizsniegs.

Labas prakses kodekss nosaka arī  kredītriska pārvaldīšanas procedūras, kredīta piešķiršanas vispārīgos noteikumus, patērētāja finansiālo analīzi un lēmuma pieņemšanu par kredīta piešķiršanu vai atteikšanu, kā arī patērētāju kredītu administrēšanu.

Kodekss ir spēkā līdz 04.10.2018 “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” spēkā stāšanās datumam, 2019. gada 1. janvārim.
Lejuplādēt failu

Latvijas kolektīvās finansēšanas nozares vadlīnijas

Latvijas kolektīvās finansēšanas nozares vadlīnijas ir pamatprincipu apkopojums, ko asociācija izstrādājusi kā ieteikumus biedriem – kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem. Vadlīnijās ir ietverti minimālie darbības standarti ieteikumu veidā, taču katrs asociācijas biedrs var brīvi izvēlēties tā darbībā ieviest un ievērot vēl augstākus darbības standartus. Vadlīniju piemērošana neatbrīvo asociācijas biedru no pienākuma ievērot tiesību aktos noteiktās prasības.

Lejuplādēt failu